พวกเราคือ

"ปราชญ์แห่งสนามรบ"

รู้ครบ รบชนะ

กรมข่าวทหารบก

DIRECTORATE OF INTELLIGENCE

ความเป็นมาของหลักสูตร

     การจัดทำโครงการ การฝึกอบรมการประสานงานข่าวกับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายของอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กองทัพบก ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างงานเครือข่ายข่าวในการช่วยสนับสนุนงานด้านความมั่นคง การป้องกันการก่อเหตุความรุนแรง โดยแนวนโยบายเพื่อปลูกฝังจิตใต้สำนึกความเสียสละต่อส่วนรวมให้กับกลุ่มข้าราชการทหาร – ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั่วไป การตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งให้มีการฝึกจำลองสถานที่ในการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้เริ่มมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน รวมการฝึกอบรมมาแล้ว จำนวน ๖ รุ่น สำหรับในปีปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ ๗

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

     เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการทหาร พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ งานด้านเครือข่ายงานข่าวภาคประชาชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในภัยความมั่นคงของชาติ งานด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย การมีจิตสาธารณะ จิตอาสาช่วยเหลืองานของทางราชการ
     ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกและพัฒนาทักษะการระมัดระวังการก่อเหตุ การฝึกจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

สารจากผู้บังคับบัญชา

หนังสือจากผู้บังคับบัญชา

ภารกิจและ
หน้าที่

     ๑. วางแผน กำหนด โครงการวิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยม อำนวยการ และดำเนินการฝึกศึกษาให้กับ กำลังพลของกองทัพบก เกี่ยวกับวิทยาการและการปฏิบัติทางด้านการข่าว
     ๒. ดำเนินการในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการข่าว โดยอำนวยการ จัดการ กำลังพลเหล่าทหารการข่าว และกำลังพลเหล่าอื่นที่บรรจุในหมายเลขความชำนาญการทางทหารที่อยู่ในความรับผิดชอบ
     ๓. จัดสรรที่นั่งศึกษาให้กำลังเหล่าทหารการข่าว และกำลังพลอื่นให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร รร.ขว.ทบ.
     ๔. ปกครองบังคับบัญชา นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ

พล.ท.ดิเรก-บงการ-จก.ขว.ทบ.2-724x1024

เจ้ากรมข่าวทหารบก

พลโท ดิเรก บงการ

Lt.Gen. Direk Bongkarn