ความเป็นมาของหลักสูตร

about 4
about 2
about 1

     การจัดทำโครงการ การฝึกอบรมการประสานงานข่าวกับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายของอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กองทัพบก ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างงานเครือข่ายข่าวในการช่วยสนับสนุนงานด้านความมั่นคง การป้องกันการก่อเหตุความรุนแรง โดยแนวนโยบายเพื่อปลูกฝังจิตใต้สำนึกความเสียสละต่อส่วนรวมให้กับกลุ่มข้าราชการทหาร – ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั่วไป การตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งให้มีการฝึกจำลองสถานที่ในการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้เริ่มมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน รวมการฝึกอบรมมาแล้ว จำนวน ๖ รุ่น สำหรับในปีปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ ๗

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

     เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการทหาร พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ งานด้านเครือข่ายงานข่าวภาคประชาชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในภัยความมั่นคงของชาติ งานด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย การมีจิตสาธารณะ จิตอาสาช่วยเหลืองานของทางราชการ

     ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกและพัฒนาทักษะการระมัดระวังการก่อเหตุ การฝึกจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ภารกิจและหน้าที่

     ๑. วางแผน กำหนด โครงการวิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยม อำนวยการ และดำเนินการฝึกศึกษาให้กับ กำลังพลของกองทัพบก เกี่ยวกับวิทยาการและการปฏิบัติทางด้านการข่าว

     ๒. ดำเนินการในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการข่าว โดยอำนวยการ จัดการ กำลังพลเหล่าทหารการข่าว และกำลังพลเหล่าอื่นที่บรรจุในหมายเลขความชำนาญการทางทหารที่อยู่ในความรับผิดชอบ

     ๓. จัดสรรที่นั่งศึกษาให้กำลังเหล่าทหารการข่าว และกำลังพลอื่นให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร รร.ขว.ทบ.

     ๔. ปกครองบังคับบัญชา นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ

โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม

( เป็นกรอบแนวคิด : หารือเพื่อความเหมาะสม )
     หลักสูตร การประสานงานข่าวฯ ใช้เวลาในการศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้น …..ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวด แบ่งเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน กิจกรรมสำคัญในหลักสูตร และการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงบริหาร ดังนี้

     หมวดที่ ๑ การเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ( เป็นกรอบแนวความคิด : หารือเพื่อความเหมาะสม )
         ๑.กลุ่มความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
         ๒.กลุ่มงานข่าวและการรักษาความปลอดภัย
         ๓.กลุ่มงานบริหารและบริการทางสังคม

    หมวดที่ ๒ การกีฬา การพัฒนาสัมพันธ์และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

    หมวดที่ ๓ การขับเคลื่อนนโยบายเชิงประจักษ์
         ๑.การปฐมนิเทศ
         ๒.กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์นอกสถานที่
         ๓.การนำเสนอผลงานข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
       

about 3